Financial Managment - Enrollment

Uvjeti upisa na diplomski specijalistički stručni studij Menadžment financija

Prijavu na natječaj za upis u prvu godinu studija može podnijeti osoba:

  • s najmanje 180 ECTS stečenih završetkom odgovarajućeg stručnog studija (koji je ustrojen prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju),
  • koja ima završen stručni dodiplomski studij (koji je ustrojen prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju) u trajanju kraćem od 3 godine i stečenu VŠS, ako je stečeni naziv izjednačen sa stručnim nazivom “stručni prvostupnik / stručna prvostupnica” prema Popisu odgovarajućih stručnih naziva,
  • koja je završila odgovarajući sveučilišni preddiplomski studij,
  • koja je završila odgovarajući stručni dodiplomski studij u trajanju od najmanje 3 godine (ustrojen prema Zakonu o visokim učilištima) ili
  • koja je završila odgovarajući sveučilišni dodiplomski studij.

 

Osobe koje su prijašnje obrazovanje završile izvan Republike Hrvatske obvezne su provesti postupak priznavanja inozemne svjedodžbe/diplome nacionalnom ENIC/NARIC uredu Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

  • Odgovarajućim studijem smatra se onaj čijim se završetkom stječu nužni preduvjeti predviđeni studijskim programom specijalističkog diplomskog stručnog studija kojeg izvodi Visoko učilište Effectus.
  • Kandidat koji završetkom studija niže razine nije stekao nužne preduvjete predviđene studijskim programom specijalističkog diplomskog stručnog studija Menadžmenta financija, može se upisati na prvu godinu navedenog studija. Odlukom Stručnog vijeća kojom propisuju se načini i postupci utvrđivanja eventualnih obveza za stjecanje predviđenih preduvjeta.

Studenti koji upišu prvu godinu specijalističkog diplomskog stručnog studija menadžmenta financija, a prvi stupanj visokog obrazovanja su stekli izvan polja ekonomije, imaju obvezu tijekom prve godine studija položiti razlikovne predmete Počela ekonomije i Poslovne financije.

Odluka se ne odnosi na studente koji su preddiplomski studij završili na Effectusu.

Contact us

EFFECTUS – College for Law and Finance – The University College

J.F.Kennedys square 2, HR - 10000 Zagreb, Croatia, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu