Coordinator for Preparing and Implementing European Union projects - Competences

Kompetencije nakon završetka programa

Nakon završenog usavršavanja dobiva se Uvjerenje odnosno Certif kat Voditelja/ice pripreme i provedbe EU projekata, a kompetencije koje se stječu:

  • Razumijevanje strateških i planskih okvira za pripremu i provedbu EU projekata
  • Samostalna izrada projekatnih prijedloga za fi nanciranje iz EU fondova
  • Samostalno vođenje provedbe projekata
  • Razumijevanje procesa i pravila evaluacije projektnih prijedloga od strane nadležnih inst tucija

Contact us

Visoko učilište Efectus - visoka škola za financije i pravo

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu