Coordinator for Preparing and Implementing European Union projects - Courses

1. NASTAVNA CJELINA: PRAVNI I INSTITUCIONALNI OKVIR EUROPSKE UNIJE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020. GODINE

 • Pravni okvir Europske unije
 • Pravni i inst tucionalni okvir za korištenje EU fondova za razdoblje 2014. – 2020. godine
 • Ključne EU polit ke – kohezijska polit ka kao najizdašnija EU polit ka
 • Strateško planiranje i financijske perspekt ve EU

2. NASTAVNA CJELINA: FONDOVI EUROPSKE UNIJE ZA HRVATSKE PROJEKTE

 • Europski strukturni i investicijski fondovi 2014. – 2020. godine
 • Programi Unije – programi konkurentnosti
 • Mogućnosti financiranja iz pojedinog fonda, identifikacija prikladnog izvora financiranja za razvojne projekte
 • Strateško planiranje i strateški dokumenti (Ugovor o pristupanju, Partnerski sporazum, Operativni programi, sektorske strategije)
 • Institucionalni ustroj akreditiranog sustava upravljanja i kontrola u RH

3. NASTAVNA CJELINA: UPRAVLJANJE PROJEKTNIM CIKLUSOM – PCM (PROJECT CYCLE MANAGEMENT)

 • Planiranje, priprema, provedba, nadzor i vrednovanje projekata prema propisanim pravilima
 • Faze PCM-a i ključne akt vnost koje se poduzimaju u svakoj od faza
 • Kako provest analizu vlasti h provedbenih i fi nancijskih kapaciteta, analizu dionika, analizu problema, analizu ciljeva, analizu strategija
 • Kako pripremit logičku matricu (defi niranje ciljeva, izazovi određivanja mjerljivih indikatora za praćenje uspješnost projekta, defi niranje izvora provjere, pravilna analiza rizika i definiranje pretpostavki uspješnost projekta)
 • Kako pripremit plan akt vnost i troškovnik projekta

4. NASTAVNA CJELINA: PRIPREMA CJELOVITOG I KVALITETNOG PROJEKTNOG PRIJEDLOGA KOJI ĆE OSTVARITI FINANCIRANJE

 • Definiranje relevantnost projekta, doprinos horizontalnim temama
 • Osiguravanje vidljivost i promocije projekta
 • Priprema prateće dokumentacije (Studija izvodljivost , analiza troškova i korist , tehnička dokumentacija, ostala dokazna dokumentacija)
 • Uspješnost partnerstva na projektu
 • Postupak evaluacije projektnih prijedloga – uvid u tjek i korake evaluacije, što se i kako boduje, kako osigurat maksimum bodova

5. NASTAVNA CJELINA: PROVEDBA PROJEKTA

 • Dodjela ugovora o bespovratnim sredstvima
 • Provedba postupaka nabave
 • Provedba projektnih akt vnost , pravilno dokument ranje i osiguravanje revizorskog traga
 • Priprema izvještaja i zaht jeva za plaćanjem
 • Monitoring i evaluacija projekta
 • Kako se pripremit za kontrole i revizorske misije (smanjenje rizika od povrata i fi nancijskih korekcija)
 • Primjeri dobre prakse (primjer uspješno provedenog projekta)

6. NASTAVNA CJELINA: ZAŠTITA NA RADU I POSLOVNA SIGURNOST

Contact us

EFFECTUS – College for Law and Finance – The University College

J.F.Kennedys square 2, HR - 10000 Zagreb, Croatia, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu