Manager of Communal Organizations - Competences

Kompetencije nakon završetka programa

Po završetku programa polaznik će:

  • Samostalno vođenje komunalnih organizacija
  • Samostalna izrada plana razvoja komunalnih organizacija
  • Samostalna izrada sustava kvalitete i njegovo praćenje
  • Sposobnost davanja konzultantskih usluga na području upravljanja komunalnim organizacijama

Contact us

Visoko učilište Efectus - visoka škola za financije i pravo

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu