Specialist for Supervision and Corporate Management - About program

Program stručnog usavršavanja- Specijalist za nadzor i korporativno upravljanje

Naziv programa: Program usavršavanja za poslove nadzora i korporativnog upravljanja

Contact us

Visoko učilište Efectus - visoka škola za financije i pravo

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu